dirk postma

mijn aantekeningen . . .

003 - Raspberry vervolg

Mar 3, 2015 - Comments - Raspberry

Rasberry vervolg

Tip: Onderstaand edit ik verschillende bestanden. Het is altijd verstandig om voordat een bestand wordt aangepast hiervan een kopie te maken!

Todo

Firewall toevoegen, zoek een simpele.

Wachtwoord wijzigen

Wijzig het wachtwoord van de gebruiker pi waarmee nu is ingelogd. Doe:

passwd

Voer vervolgens eerst oude, en daarna 2x nieuwe wachtwoord in. Het is nog beter om een nieuwe gebruiker aan te maken, ipv door te gaan met de gebruiker pi.

Host naam wijzigen

Hier leg ik uit hoe de hostnaam gewijzigd kan worden, De naam van de computer. Nu niet vanuit het configuratie menu, maar handmatig. Sinds een tijdje gaat dat echter prima vanuit het configuratie menu (raspi-config). Hiervoor moeten de volgende bestanden moeten ge-edit worden, doe:

vi /etc/hostname

Sla het bestand op en doe vervolgens:

vi /etc/hosts

Zorg ervoor dat hostname in beide bestanden wordt aangepast, en dat deze gelijk is! Voer nu de wijzigingen door, draai script:

sudo /etc/init.d/hostname.sh

Indien een foutmelding volgt, voer deze stap dan nogmaals uit. Start een nieuwe shell om te kijken of host naam nu is gewijzigd, doe:

bash

LET OP! Na wijzigingen host naam Raspberry rebooten. Koude reboot doen (stroom eraf) als hij niet goed opstart!

Grafische desktop starten

Het starten van de grafische desktop is erg eenvoudig, doe:

startx

En meer komt er niet bij kijken om een grafische werkomgeving te krijgen op de Raspberry.

ll commando activeren

ls, geeft niet zoveel informatie over bestanden. Meer informatie geeft het commando: ls -l, daarom maak ik het “commando” ll aan door hiervoor een alias te maken. Ga naar de home map van de gebruiker, doe:

cd

Edit bestand .bashrc, doe:

vi .bashrc

Zoek naar de sectie waar alias commando’s staan. Haal het commentaar (een hekje) weg dat er voor staat. Voeg aan ls de opties toe: ia, zodat het er uit ziet als onderstaand:

alias ll='ls -lia'

Start nu een nieuwe shell om de gewijzigde .bashrc te activeren, en probeer het nieuwe commando ll uit.

Herladen van de van .bashrc is ook mogelijk voor het huidige venster, doe:

cd
source .bashrc

Wolfram verwijderen

Met Wolfram kunnen mathematische berekeningen worden uitgevoerd. Wolfram is een package die ik niet gebruik en nogal wat ruimte inneemt (450mb), dus die verwijder ik:

sudo apt-get purge wolfram-engine -y

Bij de lite versie van Raspbian is Wolfram niet geïnstalleerd.

X Sever en Desktop Manager verwijderen

Deze programma’s zijn nodig indien de grafische desktop gebruikt wordt. Indien dat niet het geval is kunnen ze weg. Ze nemen nogal wat schijfruimte ingebruik. Proef draaien gaat als volgt:

sudo apt-get remove --dry-run --auto-remove --purge libx11-.*

Om het echt uit te voeren, verwijder “dry-run” uit de commando regel. Het verwijderen duurt even.

Referentie: http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/4745/how-to-uninstall-x-server-and-desktop-manager-when-running-as-headless-server

Bij de lite versie van Raspbian is de grafische omgeving niet geïnstalleerd.

Updates installeren

Werk het systeem helemaal met de laatste software versies en patches. Doe:

sudo apt-get update

En als dat klaar is doe:

sudo apt-get upgrade

Of doe alles in één keer achter elkaar aan, met:

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade

Toelichting: opdracht 2 wordt alleen opgestart als opdracht 1 is gelukt, bovendien wordt niet gevraagd of de updates geïnstalleerd moeten worden, dat gaat dan automatisch.

Het bijwerken van de systeem software (de kernel) gaat als volgt:

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade -y

Opvragen van de huidige kernel versie gaat als volgt:

uname -a

Updaten –dry-run

Om te zien wat er geïnstalleerd gaat worden kan apt-get proef gedraaid worden, dat gaat als volgt.

sudo apt-get upgrade --dry-run
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following packages will be upgraded:
 omxplayer
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst omxplayer [0.3.6~git20150210~337004e] (0.3.6~git20150912~d99bd86 Raspberry Pi Foundation:oldstable [armhf])
Conf omxplayer (0.3.6~git20150912~d99bd86 Raspberry Pi Foundation:oldstable [armhf])

Uiteraard moet eerst een update zijn uitgevoerd.

Opschonen

In de directory /var/cache/apt/archives worden alle gedownloade packages opgeslagen. Dit kan nogal wat ruimte in beslag gaan nemen. Opruimen van deze bestanden gaat als volgt.

sudo apt-get clean

Packages kunnen automatisch geïnstalleerd zijn, omdat ze nodig waren voor andere packages. Verwijder niet langer benodigde packages met:

sudo apt-get autoremove -y

Datum 2015-08-22. Na het bijwerken van de software, opschonen etc. geeft df -h nu het volgende over het schijf gebruik.

df -h

pi@rasp163 ~ $ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs     7.3G 998M 6.0G 15% /
/dev/root    7.3G 998M 6.0G 15% /
devtmpfs    484M   0 484M  0% /dev
tmpfs      98M 244K  98M  1% /run
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      195M   0 195M  0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1  56M  19M  37M 34% /boot
pi@rasp163 ~ $ 

Firmware updaten

Met rpi-update kan de firmware van de raspberry worden geupdate.

Eventueel installeren gaat als onderstaand.

sudo apt-get install rpi-update

Maar in mijn geval was het niet nodig, het programma was er al. Uitvoeren als onderstaand.

sudo rpi-update

Output

pi@rasp168 ~ $ sudo rpi-update 
 *** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
 *** Performing self-update
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 10206 100 10206  0   0 15822   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 18935
 *** Relaunching after update
 *** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
 *** We're running for the first time
 *** Backing up files (this will take a few minutes)
 *** Backing up firmware
 *** Backing up modules 3.18.7-v7+
#############################################################
This update bumps to rpi-4.1.y linux tree
Be aware there could be compatibility issues with some drivers
Discussion here:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=113753
##############################################################
 *** Downloading specific firmware revision (this will take a few minutes)
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  168  0  168  0   0  228   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  303
100 47.1M 100 47.1M  0   0 1408k   0 0:00:34 0:00:34 --:--:-- 849k
 *** Updating firmware
 *** Updating kernel modules
 *** depmod 4.1.6-v7+
 *** depmod 4.1.6+
 *** Updating VideoCore libraries
 *** Using HardFP libraries
 *** Updating SDK
 *** Running ldconfig
 *** Storing current firmware revision
 *** Deleting downloaded files
 *** Syncing changes to disk
 *** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to 8fa6f17ce494512aad92ef643765c7e79e2ea938
 *** A reboot is needed to activate the new firmware                                                                                
pi@rasp168 ~ $

Nadat de update gelukt is dient de raspberry opnieuw te worden opgestart.

Vast ip adres

Om de Raspberry op het eigen netwerk te kunnen terugvinden is een vast ip adres wel handig. Edit het bestand interfaces, doe:

sudo vi /etc/network/interfaces

Vervang de regel:

iface eth0 inet dhcp

Door:

iface eth0 inet static
address 192.168.1.115
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

Bovenstaand krijgt de Raspberry bijvoorbeeld het vaste adres: 192.168.1.115, en wordt er van uitgegaan dan het eigen netwerk begint met 192.168.1. Indien in deze wijziging iets fout gaat, is de kans groot dat niet meer remote kan worden ingelogd. Aansluiten van een scherm en toetsenbord is dan de enige weg om dit te herstellen.

Heb nu eigen dhcp/dns server draaien, deze stap is niet meer nodig.

Reboot commando

Reboot de raspberry met het volgende commando

sudo reboot

Bestand hosts configureren

In het bestand /etc/hosts staan de andere computers die zich in het eigen netwerk bevinden en een vast ip adres hebben. Het is alleen maar nuttig die computers te noemen waar de raspberry bij moet kunnen, denk aan bijvoorbeeld een nas.

Heb nu eigen dhcp/dns server draaien, deze stap is niet meer nodig.

Extra software installeren

Installeer eventueel onderstaande extra en ook handige software. Vim is een uitgebreidere variant van vi. vim-nox zorgt ervoor dat Vim python ondersteunt. mc is een soort norton commander. met tmux kunnen meerdere werk sessie’s gebruikt worden, enorm handig. Git is een programma voor versie beheer.

sudo apt-get install -y vim vim-nox mc tmux git

Voor python en postgres zijn deze toevoegingen handig:

sudo apt-get install -y python-pip postgresql python-psycopg2

Een “lichter” alternatief voor apache voor hosten websites:

sudo apt-get install -y nginx

Met python-pip kunnen python extensies geïnstalleerd worden. Postgres is een geweldige open source database. Ik gebruik (febr. 2015) versie 9.1. Met de package python-psycopg2, kan python gebruik maken van de postgres database. Nginx is een webserver.

Vim als standaard editor

Voeg dit toe aan .bashrc, om vim de standaard editor te maken:

export EDITOR="vi"
export VISUAL="vi"

Nadat Vim is geïnstalleerd, haal ik van Github mijn Vim configuratie op.

Tmux

Met tmux kunnen meerdere schermen cq. sessies gebruiken worden. Erg handig, en programma’s in een remote sessie blijven doordraaien zelfs als de verbinding met de computer wegvalt. Voeg daarom onderstaande toe aan .bashrc, na inloggen kom je dan automatisch in een lopende sessie terecht.

tmux attach || tmux

ssh keys kopiëren

Om automatisch te kunnen inloggen kopieer de ssh key file. Voer dit commando uit vanaf de werk Pc.

ssh-copy-id pi@192.168.3.28

Indien er verschillende key files zijn, dan moet de juiste worden opgegeven, dat kan als volgt.

ssh-copy-id -i <key-file.pub> pi@192.168.3.28

ssh server configureren

Na het kopieren van de ssh key is het gebruik van wachtwoorden niet meer nodig, die schakel ik uit. ssh draait standaard op poort 22, die poort is gemakkelijk te vinden door hackers, daarom pas ik die aan. Gebruiker root hoeft niet te kunnen inloggen, ook dat schakel ik uit.

Ga na het configuratie bestand van ssh.

cd /etc/ssh

Maak een kopie van het configuratie bestand.

sudo cp sshd_config sshd_config.org

Pas de volgende instellingen aan, of voeg deze toe.

instelling toelichting
PasswordAuthentication no Gebruik van wachtwoorden uitzetten
PermitRootLogin no Voorkomen dat root kan inloggen
Port 50505 ssh proces andere poort laten gebruiken

Na het doorvoeren van deze wijzigingen dient ssh opnieuw gestart te worden.

sudo service ssh restart

Log uit, en log opnieuw in zodat nu van poort 50505 gebruik wordt gemaakt.

Tags: raspberry linux

comments powered by Disqus